QQ
?i?n tho?i n?i ??a:
0551-63661868
S?N PH?M
 
KHáCH HàNG TIêU BI?U
 
GI?I THI?U V? CHúNG T?I
C?ng ty TNHH C?ng ngh? Quang ?i?n VSEE An Huy là c?ng ty c?ng ngh? cao chuyên nghiên c?u,
phát tri?n, thi?t k? và s?n xu?t máy móc thi?t b? tách màu và máy s?y dùng trong ngành th?c ph?m và c?ng nghi?p,
có h?n 100 b?ng sáng ch? qu?c gia và ch?ng nh?n khen th??ng.
 
 • 330 tri?u

  ??u t? h?n 330 tri?u xay d?ng c?ng ty m?i

 • 44000 m2

  Di?n tích nhà x??ng m?i 44.000 m2

 • 6000 m2

  Trung tam nghiên c?u khoa h?c R&D 6.000 m2

 • 50

  Thi?t b? s?n xu?t tiên ti?n
  h?n 50 lo?i

 • 100

  H?n 100 b?ng sáng ch?
  qu?c gia và ch?ng nh?n khen th??ng

TRUNG T?M TIN T?C

TRí TU? L?N T?M NHìN XA

广东快中彩玩法